ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2541 ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจตามนโยบายของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานทางด้านธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารได้พัฒนาอาคารสถานที่ โดยจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์อาหาร สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งขยายพื้นที่เพิ่มเติมเป็น 101 ไร่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กีฬาแห่งความเป็นเลิศ ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีได้รับการเปลี่ยนประเภทและชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยธนบุรี” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550

ในปีการศึกษา 2552 ได้มีการยกเลิกหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ปรับปรุงมาเป็นหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน ทางสาขาฯ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษานี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น TQF และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554

ในปีการศึกษา 2554 เริ่มใช้หลักสูตร TQF เป็นปีแรกและจะใช้จนถึงปีการศึกษา 2558 จึงจะเริ่มปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง

ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อครบกำหนด 5 ปี และเริ่มใช้ ในปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกและจะใช้จนถึงปีการศึกษา 2563 จึงจะเริ่มปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง

และในปีการศึกษา 2564 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร คือ
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล (
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Computer)


ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9