รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หนาวยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
                   1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     3        หน่วยกิต
                   2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                      3        หน่วยกิต
                   3. กลุ่มวิชาศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์           9        หน่วยกิต
                   4. กลุ่มวิชาภาษา                                            15        หน่วยกิต
          2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
                   1. กลุมวิชาแกน                                             36         หน่วยกิต
                   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                       42         หน่วยกิต
                   3. กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือเอกเลือกบังคับต่างสาขา     16         หน่วยกิต
          3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย

ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

                   รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                      หน่วยกิต                                                                                        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

005000

มนุษยสัมพันธ์

Human Relations

3 (3-0-6)

 

005001

สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า

Information Services and Study Fundamentals

1 (2-0-2)

005002

ศิลปวัฒนธรรม  

Art and Culture

3 (3-0-6)

005003

อารยธรรม

Civilization

3 (3-0-6)

005006

จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต

Ethics Vision and Life Style

3 (3-0-6)

005007

ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

Study Skills and Self-development

1 (0-2-4)

005008

พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต

Physical Education for Quality of Life

1 (0-2-4)

005009

ภูมิปัญญาไทย

Thai Folk Wisdom     

3 (3-0-6)

005011

ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต 

Philosophy for Life

3 3-0-6)         

005012

ความเป็นพลเมือง

Citizenships

3 (3-0-6)

005013

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Information Literacy Skills

3 (3-0-6)

                  

ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

                   รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต                                                                                            (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

006001

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย

Society Economy Politics and Government

in Democratic System

3 (3-0-6)

006002

กฎหมายเบื้องต้น

Introduction to Law

3 (3-0-6)

006003

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต 

Psychology for Quality of Life

3 (3-0-6)

006004 

จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม

Business and Industrial Psychology

3 (3-0-6)

006005

การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

Environmental and Natural

Resources Management

3 (3-0-6)

006007

เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน 

Sufficient Economy and Community Business

3 (3-0-6)

 

006010

การพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development

3 (3-0-6)

006011

ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

Introduction to Business

3 (3-0-6)

006013

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

Management and Entrepreneurship

3 (3-0-6)

006015

ไทยศึกษา

Thai Studies

3 (3-0-6)

006017       

การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น (ธนบุรีศึกษา)     

Local Studies (Thonburi Studies)

3 (3-0-6)

 

ค. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

                   รหัสวิชา           ชื่อวิชา                                     หน่วยกิต                                                                                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

007000

ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

Communication Skills in Thai

3 (3-0-6)

007015

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Life

3 (2-2-5)

007016

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3 (2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

007006

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ

English for Presentations

3 (2-2-5)

007010  

ภาษาญี่ปุ่น 1   

Japanese 1

3 (2-2-5)

007011

ภาษาญี่ปุ่น 2   

Japanese 2

3 (2-2-5)

007012

ภาษาจีน 1

Chinese 1

3 (2-2-5)

007013

ภาษาจีน 2

Chinese 2

3 (2-2-5)

007017

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   

Listening and Speaking English

 

3 (2-2-5)

007018

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

Reading and Writing English

3 (2-2-5)

007019

ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 1   

English for Careers 1

3 (2-2-5)

 

007020

ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 2

English for Careers 2

3 (2-2-5)

007021

ภาษาลาวเบื้องต้น

Laos for Beginners

3 (2-2-5)

007022

ภาษาเขมรเบื้องต้น

Cambodian for Beginners

3 (2-2-5)

007023

ภาษาพม่าเบื้องต้น        

Burmese for Beginners

3 (2-2-5)

007024

ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น

Bahasa for Beginners

3 (2-2-5)

007025

ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

English for Engineering

3 (2-2-5)

007026

ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

English for Information Technologies

3 (2-2-5)

007027

ภาษาอังกฤษทางด้านการบริหารธุรกิจ

English for Business Administration

3 (2-2-5)

007028

ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน

English for Athletes and Referees

3 (2-2-5)

 

ง. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

บังคับเรียน 3 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                      หน่วยกิต                                                                                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

008003

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Computer and Information Technology Fundamentals

3 (2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

008000

คณิตศาสตร์ทั่วไป

General Mathematics

3 (3-0-6)

008001

สถิติทั่วไป

General Statistics

3 (3-0-6)

008002

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  

Science for Quality of Life

3 (3-0-6)

008007

การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3 (3-0-6)

 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา 93 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย

จ. กลุ่มวิชาแกน จำนวน 36 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต                                                                                        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

201101

หลักการตลาด

Principle of Marketing

3 (3-0-6)

 

201103 

การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

3 (2-2-5)

202104

หลักเศรษฐศาสตร์

Principles of Economics

3 (3-0-6)

202105

หลักการบริหาร 

Principle of Management

3 (3-0-6)

202106

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม       

Business Law and Ethics

3 (3-0-6)

202107

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production and Operations Management

3 (3-0-6)

202110

การจัดการโลจิสติกส์

Logistics Management

3 (3-0-6)

202111

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ

Applied Business Programming

3 (2-2-5)

203112 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management

3 (3-0-6)

203113

การเงินธุรกิจ    

Business Finance

3 (3-0-6)

203114

การภาษีอากร

Taxation

3 (3-0-6)

204115 

การจัดการกลยุทธ์

Strategic Management

3 (3-0-6)

 

 

ฉ. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หน่วยกิต

กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ จำนวน 15 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต                                                                                        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

253204

การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ         

Database and Data Management for Business

3 (2-2-5)

253205

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ

Business System Analysis and Design

3 (3-0-6)

254209

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems

3 (3-0-6)

254211

ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Data Security

3 (3-0-6)

254212

โครงงานพิเศษ1 

Special Project 1

1 (0-3-6)

254213

โครงงานพิเศษ 2

Special Project 2

2 (0-6-12)

 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 12 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

251204

การออกแบบงานกราฟิกสำหรับธุรกิจดิจิทัล

Graphics Design for Digital Business  

3 (2-2-5)

252203

แอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล

Animation For Digital Business

3 (2-2-5)

252206

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่องานธุรกิจ

Data Structures and Algorithms for Business

3 (2-2-5)

253202

การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

Design and Production of Digital Media for Business

3 (2-2-5)

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                 หน่วยกิต                                                                                            (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

251201

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Introduction to Programming

3 (2-2-5)

252202

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object Oriented Programming

3 (2-2-5)

253210

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสำหรับธุรกิจดิจิทัล

Web Development for Digital Business

3 (2-2-5)

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 6 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต                                                                                       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

251202

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ   

Hardware and System Software Technology

3 (2-2-5)

252201

เครือข่ายคอมพิวเตอร์    

Computer Networks

3 (3-0-6)

 

ช. กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

254301

พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจดิจิทัล      

Consumer behavior for Digital Business

3 (2-2-5)

254303

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Commerce

3 (3-0-6)

254304

การออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจดิจิทัล

Web Design for Digital Business

3 (3-0-6)

 

 

 

254305

การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Project Management

3 (3-0-6)

254306

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

Object Oriented Analysis and Design

3 (3-0-6)

254308

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล    

Special topics in Digital Business Computer

3 (3-0-6)

254310

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

Business Intelligence Data Analysis

3 (2-2-5)

254312

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนเพื่อธุรกิจดิจิทัล

Applying Virtual Technology for Digital Business

3 (2-2-5)

254313

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data Management

3 (2-2-5)

254314

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Computer Seminar

3 (3-0-6)

254316

การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจดิจิทัล

Applying Social Media Platform for Digital Business

3(2-2-5)

254317

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

Preparation before Co-operative Education

1 (0-40-0)

254318

สหกิจศึกษา

Co-operative Education 

6 (0-400-0)

254319

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Application Development

3 (2-2-5)

254320

เหมืองข้อมูล

Data Mining

3 (2-2-5)

254321

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประมวลผลแบบอัตโนมัติ

Robotic Process Automation (RPA)

3(2-2-5)

                                                                 

รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

005000   มนุษย์ัมพันธ์                                               3(3-0-6)

005000   Human Relations

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                              

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆ   ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม มนุษย์สัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารและการบริหารงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 

005001   สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า                                   1(2-0-2)

005001   Information Services and Study Fundamentals

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                     

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศกลยุทธ์และทักษะการค้นคว้าสารสนเทศประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  การเขียนรายงานวิชาการ  การอ้างอิง และจริยธรรมในการใช้

 

005002   ศิลปวัฒนธรรม                                      3(3-0-6)

005002   Art and Culture

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี                                                                               

ศึกษาลักษณะและโครงสร้างของสังคม ความหมาย คุณค่า ความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ศึกษารูปแบบของศาสนาและความเชื่อ รวมถึงแนวคิดของ คนไทยต่อเรื่องต่างๆ อันนำมาซึ่งการสร้างศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก

 

005003   อารยธรรม                                                  3(3-0-6)

005003   Civilization

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                               

          ศึกษาพัฒนาการทางอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน  การถ่ายทอดและเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันส่งผลต่อสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมไทย

   


005006   จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต                                        3(3-0-6)

005006   Ethics Vision and Life Style

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ลักษณะ แนวทางและเป้าหมายของการดำเนินชีวิต ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ทัศนคติของปรัชญาเมธีตะวันออกและตะวันตกที่สำคัญบางท่าน เกณฑ์ตัดสินความดี คุณธรรม จริยธรรม คุณความดีและการกระทำความดี การวิเคราะห์ตรวจสอบความคิดและความเชื่อของตนด้วยเหตุผล การอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคม ความสำคัญของจารีตประเพณีและกฎหมายที่มีต่อการดำเนินชีวิต บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การเลือกการดำเนินชีวิตในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

005007   ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                                         1(0-2-4)

005007   Study Skills and Self-development                                             

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

การพัฒนาทักษะความคิด และทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถจัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีเหตุผลบนหลักการของคำสอนทางศาสนา มีความรู้ความเข้าใจในธนบุรีศึกษา เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของชีวิตอย่างภาคภูมิ

 

005008    พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                      1(0-2-4)

005008   Physical Education for Quality of Life

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ความรู้และทักษะทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อความเข้มแข็งสมบูรณ์ของสุขภาพกายและจิตใจ กิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้าใจในกิจกรรมสันทนาการเพื่อมนุษย์สัมพันธ์

 

005009    ภูมิปัญญาไทย                                                                   3(3-0-6)

005009   Thai Folk Wisdom

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเภทของภูมิปัญญาไทย องค์ประกอบของการเกิดภูมิปัญญาไทย ปัจจัยสี่กับการดำรงชีพของคนในภูมิภาคต่างๆ  คุณค่าการสืบสาน การเผยแพร่ การดำรงรักษา และการปรับใช้ภูมิปัญญาไทยในสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

005011   ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต                                                       3(3-0-6)

005011   Philosophy for Life

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการและคุณประโยชน์ของปรัชญา  การวิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นต่างๆในชีวิตและเหตุการณ์แวดล้อม  การนำแนวคิดทางจริยธรรม  ศีลธรรม  และปรัชญาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

005012   ความเป็นพลเมือง                                                                3(3-0-6)

005012   Citizenships

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาหลักการพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่นความเสมอภาค ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม  หลักการเคารพสิทธิ เสรีภาพ  กฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม และหลักความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

 

005013   ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                            3(3-0-6)

005013   Information Literacy Skills

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                             

          ศึกษาความหมายความสำคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการค้นสารสนเทศ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนรายงานวิชาการการอ้างอิง และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

006001   สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย         3(3-0-6)

006001   Society Economy Politics and Government in Democratic System

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะ โครงสร้างสถาบันทางสังคม ปัญหาทางสังคม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ลักษณะ โครงสร้าง  รูปแบบ การพัฒนา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความหมายความสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

006002   กฎหมายเบื้องต้น                                                                3(3-0-6)

006002   Introduction to Law

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                                                                        

    ความหมาย  บ่อเกิด  ระบบและประเภทของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย  ความสำคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม หลักกฎหมายในส่วนที่จำเป็นสำหรับประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่องต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

006003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                       3(3-0-6)

006003   Psychology for Quality of Life

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          หลักการและข้อเท็จจริงจากงานวิจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พัฒนาการ การเจริญเติบโต พื้นฐานทางสรีรวิทยา พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยา เช่น การสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ อารมณ์ การจูงใจ บุคลิกภาพ ความทรงจำ เชาว์ปัญญา และกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม ที่เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจพฤติกรรม ทำนายพฤติกรรม ตลอดจนการนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีความสุข

 

006004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม                                                3(3-0-6)

006004   Business and Industrial Psychology

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                             

          ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร และการทำงานในองค์กร ความเป็นมาของจิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์งาน การประเมินการทำงาน การคัดเลือกการจัดตำแหน่งงาน การจัดการอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมส่งเสริมการทำงานและการถ่วงงาน  แนวความคิดที่สำคัญของจิตวิทยาและการนำจิตวิทยามาประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ เช่น เจตคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความปลอดภัย การขัดแย้ง การคัดเลือกการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ที่ปัญหาสุขภาพอาจเกี่ยวข้องกับการทำงาน

 

006005   การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                               3(3-0-6)

006005   Environmental and Natural Resources Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                     

                       ทฤษฎีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆได้แก่ ประชากร ดิน น้ำ อากาศ  ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า พลังงาน ขยะและมลพิษ เป็นต้น ศึกษาผลกระทบ ปัญหา และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ แนวทางการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ISO 26000 (CSR)

 

006007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน                                              3(3-0-6)

006007   Sufficient Economyand Community Business

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ความหมาย แนวคิด วิธีการและรูปแบบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

 

 

 

 

 

006010   การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                            3(3-0-6)

006010   Personality Development

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                             

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การวางตัว ลักษณะนิสัย การผูกมิตร การครองใจคน การฝึกพูดและมารยาททางสังคม เพื่อให้บุคลิกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและแสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เสริมสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกเพื่อการมีบุคลิกภาพที่ดีตามบรรทัดฐานสังคมไทยและสังคมโลก

 

006011   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ                                                        3(3-0-6)

006011   Introduction to Business

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                             

          แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสำคัญระหว่างหน้าที่ต่างๆของธุรกิจ โดยเน้นถึงบทบาทของแต่ละหน้าที่ต่างๆ และจริยธรรมของการประกอบธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น

 

006013   การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                                          3(3-0-6)

006013   Management and Entrepreneurship

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                    

          ศึกษาความหมาย  บทบาทลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ  ความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ได้แก่  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคลากรบริหารสำนักงาน  แนวทางการประกอบธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม  และการเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ  ตลอดจนคุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี

 

006015   ไทยศึกษา                                                                        3(3-0-6)

006015   Thai Studies

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการชุมชนท้องถิ่น ลักษณะของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทย ขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนาและความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย

 

 

 

 

 


006017   การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น (ธนบุรีศึกษา)                                        3(3-0-6)

006017   Local Studies (Thonburi Studies)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

                   ศึกษาเรื่องของท้องถิ่น ทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา โดยเน้นท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสถาบันหรือธนบุรีศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึก เห็นคุณค่า และความสำคัญของท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และสถาบันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นที่ศึกษา

            

กลุ่มวิชาภาษา

007000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย                                                      3(3-0-6)

007000   Communication Skills in Thai

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

            ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทย ความสำคัญของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวัน   ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังเพื่อจับใจความ การพูดในที่ประชุม การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อหาความรู้  ฝึกทักษะการเขียนรูปแบบต่างๆ เช่น ความเรียง การเขียนบันทึกข้อความ รายงานการประชุม จดหมายราชการ การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร

 

007006   ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ                                               3(2-2-5)

007006   English for Presentations

วิชาบังคับก่อนไม่มี                                                                      

          ศึกษาคำศัพท์  สำนวน  รูปประโยคที่ใช้ในการนำเสนอ  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดเตรียมโครงเรื่องที่จะนำเสนอตามลำดับขั้นตอน ฝึกพูดนำเสนอข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ด้วยท่าทางและการนำเสนอที่เหมาะสมรวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อความน่าสนใจในการนำเสนอ

 

007010   ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                    3(2-2-5)

007010   Japanese 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาวิธีการอ่าน การเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิเบื้องต้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูดโดยสามารถสื่อสารประโยคพื้นฐานและสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นแสดงรูปประโยคบอกเล่าและปฏิเสธเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารอย่างง่ายได้ ตลอดจนรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของชาวญี่ปุ่น

 

 

007011   ภาษาญี่ปุ่น 2                                                                    3(2-2-5)

007011   Japanese 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาหลักไวยากรณ์เบื้องต้นและตัวอักษรคันจิในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาญี่ปุ่น 1เรียนรู้การใช้คำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา ทั้งในรูปปัจจุบันและรูปอดีตกาล รวมถึงวิธีการผันคำให้เหมาะสมกับรูปประโยค สามารถเข้าใจบทความภาษาญี่ปุ่นพร้อมเขียนถ่ายทอดเรื่องราวพื้นฐาน เสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดเพื่อสื่อสารให้เหมาะสมกับคู่สนทนาในแต่ละระดับตามความสุภาพได้

 

007012   ภาษาจีน 1                                                                       3(2-2-5)

007012   Chinese 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาการอ่าน การผสมสัทอักษรจีนเพื่อพื้นฐานการอ่านภาษาจีนอย่างถูกต้อง เรียนรู้ที่มาและต้นกำเนิดของตัวอักษรจีน สามารถเขียนตัวอักษรจีนพื้นฐาน เสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดเพื่อสามารถสื่อสารภาษาจีนด้วยประโยคและไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

007013   ภาษาจีน 2                                                                       3(2-2-5)

007013   Chinese 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาหลักไวยากรณ์เบื้องต้นและตัวอักษรจีนในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาจีน 1 เรียนรู้ถึงคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ สามารถเข้าใจบทความภาษาจีนและสามารถเขียนถ่ายทอดเรื่องราวพื้นฐาน พัฒนาทักษะการฟังและการพูดพร้อมสามารถสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารแก่คู่สนทนา

 

007015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                                 3(2-2-5)

007015   Englishfor Everyday Life

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ศึกษาหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง เช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษา ความสนใจ งานอดิเรก อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและอ่าน-เขียนบทความสั้นๆ ได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในโลกมากขึ้น

 

 


007016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                    3(2-2-5)

007016   English for Communication

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                             

          ศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับกลาง ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในหัวข้อที่ใช้ความซับซ้อนมากขึ้น เช่น สิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว เทคโนโลยี การเดินทาง วัฒนธรรม เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงาน สามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างทันท่วงทีอ่าน – เขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้ ตลอดจนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก

 

007017   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                                3(2-2-5)

007017   Listening and SpeakingEnglish

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

                 ฝึกทักษะด้านการฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และมีประสิทธิภาพเน้นการฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง สามารถเลือกใช้คำ วลี หรือสำนวนในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย และถูกต้องตามบริบทสถานการณ์

 

007018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                                            3(2-2-5)

007018   Reading and Writing English

วิชาบังคับก่อน ไม่มี                                                                      

          ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านระดับหนึ่งย่อหน้าได้แก่ การใช้พจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์  การเดาความหมายของคำศัพท์และดูจากส่วนประกอบของคำศัพท์ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ  การอ่านบทความ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แล้วสามารถเขียนสรุปความคิดเห็นในระดับประโยคและระดับย่อหน้าได้

 

007019   ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 1                                                           3(2-2-5)                              

007019   English for Careers 1

วิชาบังคับก่อน ไม่มี

          ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเรียนรู้คำศัพท์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน หรือสถานการณ์ในการทำงานต่าง ๆ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพได้ เช่น การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนResume การเขียน Cover Letter การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งานเบื้องต้น เป็นต้น

 

 


007020   ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 2                                                          3(2-2-5)

007020   English for Careers 2

วิชาบังคับก่อน ไม่มี

          ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเรียนรู้คำศัพท์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน หรือสถานการณ์ในการทำงานต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในขั้นมืออาชีพ เช่น  ฝึกทักษะการอ่านบทความ  วารสาร  ตำรา  และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น  การฟังและสรุปเรื่องที่ฟัง  การอ่านคู่มือในการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน  การเขียนบันทึก การเขียนบทคัดย่อ การนำเสนองาน การประชุมในที่ทำงาน เป็นต้น

 

007021   ภาษาลาวเบื้องต้น                                                               3(2-2-5)

007021   Laos for Beginners

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                             

          การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึกการเขียนเขียนตามคำบอกและเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้นและการตอบคำถาม

 

007022   ภาษาเขมรเบื้องต้น                                                              3(2-2-5)

007022   Cambodian for Beginners

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                             

          การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำ การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึกการเขียน เขียนตามคำบอกและเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้นและการตอบคำถาม

 

007023   ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                               3(2-2-5)

007023   Burmesefor Beginners

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                             

          การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาพม่า ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึกการเขียนเขียนตามคำบอกและเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้นและการตอบคำถาม

 

 

007024   ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                                                           3(2-2-5)

007024   Bahasa for Beginners

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                             

          การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาบาฮาซา ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึกการเขียนเขียนตามคำบอกและเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้นและการตอบคำถาม

 

007025   ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์                                        3(2-2-5)

007025   English for Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมจากสื่อพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ฝึกทักษะในการสมัครงาน รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

007026   ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    3(2-2-5)

007026   English for Information Technologies

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสารสนเทศต่าง  รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะในการสมัครงาน เพื่อการประยุกต์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันโลก

 

007027   ภาษาอังกฤษทางด้านการบริหารธุรกิจ                                         3(2-2-5)

007027   English for Business Administration

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางจากสื่อพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ฝึกทักษะในการสมัครงาน รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารธุรกิจ

 

007028   ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน                                          3(2-2-5)

007028   English for Athletesand Referees

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          เรียนรู้ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในหนังสือ บทความ เอกสาร สื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน รวมถึงฝึกทักษะในการสมัครงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ

 

 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

008000   คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                3(3-0-6)

008000   General Mathematics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ความรู้ระบบจำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ เมตริกซ์ เลขยกกำลังฟังก์ชั่นลอการิทึม เซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

 

008001   สถิติทั่วไป                                                                        3(3-0-6)

008001   General Statistics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย

 

008002   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                                  3(3-0-6)

008002   Sciences for Quality of Life

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                                                      

          การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต พลังงานทดแทน ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 

008003   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                3(2-2-5)

008003   Computer and Information Technology Fundamentals

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                         

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุมคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

008007   การคิดและการตัดสินใจ                                                         3(3-0-6)

008007   Thinking and Decision Making

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                                                      

          ศึกษาหลักการ และกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูล โดยใช้หลักการให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจใช้ข้อมูลแก้ปัญหา และมีการประยุกต์ใช้หลักการคิดสำหรับการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

 


หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน

201101   หลักการตลาด                                                                    3(3-0-6)

201101   Principle of Marketing

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาแนวคิดทางการตลาด วิเคราะห์ลักษณะ และพฤติกรรมการซื้อในตลาดผู้บริโภค และตลาดอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด โดยมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

201103   การบัญชีการเงิน                                                                 3(2-2-5)

201103   Financial Accounting

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการบัญชี คำนิยามทางการบัญชี หลักการ และวิธีการตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ และงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ ซื้อขายสินค้า และอุตสาหกรรม การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ

 

201104   หลักเศรษฐศาสตร์                                                               3(3-0-6)

202104   Principles of Economics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฏีราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏี การผลิต ต้นทุน รายรับ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การกำหนดค่าตอบแทนแก่ปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ นโยบายต่างๆของรัฐ นโยบายการเงิน การคลัง และนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนและธุรกิจ

 

202105   หลักการบริหาร                                                                  3(3-0-6)

202105   Principle of Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และหน้าที่สำคัญทางการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ โดยคำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล


202106   กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม                                                    3(3-0-6)

202106   Business Law and Ethics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน หนี้สินและศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ ประกอบด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ค้ำประกัน จำนอง จำนำตัวแทนนายหน้า  ตั๋วเงิน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้กฎหมายทางธุรกิจ

 

202107   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ                                             3(3-0-6)

202107   Production and Operations Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาท และความสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลังการผลิต การจัดตารางการดำเนินงาน เทคนิคการจัดข่ายงาน PERT CPM การจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีทางการผลิต

 

202110   การจัดการโลจิสติกส์                                                            3(3-0-6)

202110   Logistics Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          บทบาทและความสำคัญของการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระบบธุรกิจ การดำเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ การวางแผนและการพยากรณ์ การคัดเลือกและการจัดจ้างภายนอก (Outsourcing) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมโลจิสติกส์ และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระบบธุรกิจ

 

202111   การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ                                3(2-2-5)

202111   Applied Business Programing

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

 

203112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                     3(3-0-6)

203112   Human Resources Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก ค่าตอบแทน การพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สุขภาพอนามัยความปลอดภัย การบริหารแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร


203113   การเงินธุรกิจ                                                                     3(3-0-6)

203113   Business Finance

วิชาบังคับก่อน : 201103 การบัญชีการเงิน

ศึกษาการจัดการกิจกรรมทางการเงินและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน ทั้งในด้านการจัดหาและการจัดสรรเงินทุนธุรกิจ การวิเคราะห์ค่าของเงินตามกาลเวลา การจัดส่วนผสมทางการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) ตลอดจนเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลทางการเงิน

 

203114   การภาษีอากร                                                                    3(3-0-6)

203114   Taxation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

 

204115   การจัดการกลยุทธ์                                                               3(3-0-6)

204115   Strategic Management

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ความสำคัญ และองค์ประกอบของการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในของกิจการ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

251201   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                                                     3(2-2-5)

251201   Introduction to Programming

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้าง กฎเกณฑ์ ขั้นตอน การเขียนโปรแกรมในแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยใช้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง หลักการเขียนโปรแกรม ฝั่งลูกข่าย และ ฝั่งแม่ข่าย ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ตัวแปร นิพจน์ และตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุมการทำงาน โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน โดยการศึกษาตัวอย่างโปรแกรมด้านธุรกิจดิจิทัล และทดลองเขียนคำสั่งโปรแกรม

 

251202   เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ                                      3(2-2-5)

251202   Hardware and System Software Technology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าที่และการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ การติดตั้งประกอบชิ้นส่วน  เทคนิคการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ และหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ระบบ

 

251204   การออกแบบงานกราฟิกสำหรับธุรกิจดิจิทัล                                    3(2-2-5)

251204   Graphics Design for Digital Business

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก หลักการทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ประยุกต์ใช้การออกแบบงานด้านกราฟิกให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ทางการตลาดการออกแบบงานด้านกราฟิกสำหรับธุรกิจดิจิทัล

 

252201   เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                           3(3-0-6)

252201   Computer Networks

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251202 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอ โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โพรโทคอล และสื่อสัญญาณ ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ การจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การแก้ไขปัญหาเครือข่าย การจัดการความเสี่ยง ประเภทภัยคุกคาม และการจัดการความมั่นคงของเครือข่ายเบื้องต้น

 

252202   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                                     3(2-2-5)

252202   Object Oriented Programming

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุรกิจดิจิทัล หลักการสร้างคลาส การสืบทอดคุณสมบัติ คุณสมบัติหลายรูปแบบ การห่อหุ้ม วิธีนำคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ วิธีเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ วิธีจัดการความผิดปกติของโปรแกรม และวิธีประยุกต์ในงานธุรกิจดิจิทัล

 

252203   แอนิเมชันสำหรับธุรกิจดิจิทัล                                                   3(2-2-5)

252203   Animation For Digital Business

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251204 การออกแบบงานกราฟิกสำหรับธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแอนิเมชัน หลักการนำเสนอเนื้อหา ตามลําดับภาพในเนื้อเรื่อง และเสียงในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีแอนิเมชัน หลักการออกแบบแอนิเมชัน และการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

 

252206   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่องานธุรกิจ                                  3(2-2-5)

252206   Data Structures and Algorithms For Business

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี การค้นหาข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ การแปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปแบบของโมเดลทางอัลกอริทึมทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

 


253202   การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจ                                  3(2-2-5)

253202   Design and Production of Digital Media for Business

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251204 การออกแบบงานกราฟิกสำหรับธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบ และผลิตสื่อสำหรับธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีการผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมด้านการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

 

253204   การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ                                  3(2-2-5)

253204   Database and Data Management for Business

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสำคัญของการจัดการข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล คำสั่งบริหารจัดการฐานข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล การดูแลระบบฐานข้อมูล แนวคิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 

253205   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                               3(3-0-6)

253205   System Analysis and Design

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

องค์ประกอบของระบบงานทางธุรกิจ แนวคิด ประเภท ทางเลือก วิธีการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างแผนภาพแสดงแบบจำลอง การออกแบบระบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ การนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

253210   การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสำหรับธุรกิจดิจิทัล                                3(2-2-5)

253210   Web Development for Digital Business

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เทคโนโลยีเว็บในยุคธุรกิจดิจิทัล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่รองรับการแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมฝั่งลูกข่าย ฝั่งแม่ข่าย การส่งค่าตัวแปร กลไกคุกกี้ กลไกเซสชัน และ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล

 

254209   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                3(3-0-6)

254209   Management Information Systems

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ และการบูรณาการระบบสารสนเทศ ในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้แนวคิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 

 

254211   ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล                                              3(3-0-6)

254211   Digital Business Data Security

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 252201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์       

นโยบายและประเภทของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับธุรกิจดิจิทัล สาเหตุ ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง การป้องกันภัยจากระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรแกรมฝังตัวประสงค์ร้าย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

254212   โครงงานพิเศษ 1                                                                1(0-3-6)

254212   Special Project 1

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย   

          บูรณาการความรู้รวบยอดด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจดิจิทัล และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล

 

254213   โครงงานพิเศษ 2                                                                2(0-6-12)

254313   Special Project 2

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 254212 โครงงานพิเศษ 1

โครงงานปฏิบัติเพื่อสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล หรือสื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล ตามที่ได้ออกแบบไว้ในโครงงานพิเศษ 1 โดยต้องมีการนำเสนอ และจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก

254301   พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจดิจิทัล                                         3(3-0-6)

Consumer behavior for Digital Business

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภค ความสำคัญของการวิจัยของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคกับสังคมในโลกยุคดิจิทัล พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจยุคดิจิทัล

 

254303   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                      3(3-0-6)

254303   Electronic Commerce

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ ประโยชน์และการได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ ผลกระทบต่อคู่แข่งและตลาด โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบในการประกอบธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสและระบบความปลอดภัย ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมระบบการจัดส่ง การเตรียมความพร้อมและการจัดองค์กร

 

254304   การออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจดิจิทัล                                       3(3-0-6)

254304   Web Design for Digital Business

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ หลักการเลือกใช้สี การจัดรูปแบบเนื้อหาเว็บเพจ การจัดวางองค์ประกอบของเว็บเพจและเว็บไซต์ การออกแบบด้วยหลักการตอบสนองทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยหลักการ UX/UI และการเลือกใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์สำหรับธุรกิจดิจิทัล

 

254305   การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล                                                 3(3-0-6)

254305   Digital Business Project Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาองค์ความรู้หลักทางธุรกิจดิจิทัล ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำข้อเสนอโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การบริหารเวลาและงบประมาณโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การนำเสนอโครงการ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการ

 

254306   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                                             3(3-0-6)

254306   Object Oriented Analysis and Design

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ วงจรชีวิตการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ การออกแบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language) Use Case Diagram, Use Case Description, Class Diagram, Collaboration Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram and State Chart

 

254308   หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล                                      3(3-0-6)

254308   Special Topics In Digital Business Computer

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจในปัจจุบัน

 

254310   การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ                                               3(2-2-5)

254310   Business intelligence data analysis

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนรู้เครื่องมือการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อพยากรณ์แนวทางการพัฒนา แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในธุรกิจดิจิทัล

 


254312   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนเพื่อธุรกิจดิจิทัล                             3(2-2-5)

254312   Applying Virtual Technology for Digital Business

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาหลักการ วิธีการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน (Augmented reality หรือ AR ) โดยวัตถุเสมือนประกอบด้วย ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล

 

254313   การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่                                                    3(2-2-5)

254313   Big Data Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204  การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิทยาการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด และฟังก์ชันอื่นๆ ที่สำคัญในธุรกิจดิจิทัล และกรณีศึกษา

 

254314   สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล                                                3(3-0-6)

254314   Digital Business Computer Seminar

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          ศึกษากรณีศึกษา ปัญหา และหัวข้อที่สนใจ นำเสนอ ที่เสนอที่ประชุมกลุ่ม นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อคิดเห็นผ่านการจัดสัมมนา

 

254316   การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจดิจิทัล                             3(2-2-5)

254316   Applying Social Media Platform for Digital Business

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเรียนรู้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจดิจิทัล เช่น Facebook, Line, Instagram, Shopee, Lazada, Alibaba, eBay, Amazon เป็นต้น หลักการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสร้าง วิธีการดูแล การวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาบนแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิทัล การบริหารจัดการความคุ้มค่าด้านการโฆษณา

 

254317   เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                 1(0-40-0)

254317   Preparation before Co-operative Education

วิชาบังคับก่อน : สำหรับนักศึกษา 4 ปี ชั้นปีที่ 3

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จะมีการอบรมเรื่อง ความรู้ทางวิชาการความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคมการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ การเลือกงานและสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตการเขียนใบสมัคร การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การนำเสนอโครงการหรือผลงานวิชาการ ความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น

254318   สหกิจศึกษา                                                                      6(0-400-0)

254318   Co-operative Education

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 254317 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

การจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา มีการประเมินผลและการรับรองการปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

254319   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่                                      3(2-2-5)

254319   Mobile Application Development

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือและอุปกรณ์พกพา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมโทรศัพท์มือถือ แนะนำแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือที่สำคัญและภาษาที่ใช้กับแต่ละแพลตฟอร์ม การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือและบนอุปกรณ์พกพา การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ การจัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

254320   เหมืองข้อมูล                                                                     3(2-2-5)

254320   Data Mining

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204  การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจ

ความสำคัญและประโยชน์ของเหมืองข้อมูล ความสัมพันธ์กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ หลักการเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลต่างๆ เช่น Decision Tree, Neural Network, Data Clustering

 

254321   การพัฒนากระบวนการหุ่นประมวลผลอัตโนมัติ                               3(2-2-5)

254321   Robotic Process Automation (RPA)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาแนวคิด ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมการสร้างและพัฒนากระบวนการหุ่นประมวลผลอัตโนมัติ (RPA) ตามแนวทางธุรกิจดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการแปลงกระบวนการในส่วนงานต่างๆ ให้สามารถประมวลผลอัตโนมัติ โดยศึกษาและลงมือปฏิบัติทีละขั้นตอนเพื่อการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา และใช้กระบวนการหุ่นประมวลผลอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9