รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หนาวยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
                   1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     3        หน่วยกิต
                   2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                      3        หน่วยกิต
                   3. กลุ่มวิชาศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์           9        หน่วยกิต
                   4. กลุ่มวิชาภาษา                                            15        หน่วยกิต
          2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
                   1. กลุมวิชาแกน                                             36         หน่วยกิต
                   2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                       42         หน่วยกิต
                   3. กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือเอกเลือกบังคับต่างสาขา     16         หน่วยกิต
          3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


  
คำอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
005000   มนุษย์สัมพันธ์                                                                    3(3-0-6 )
Human Relations
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                             
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม มนุษยสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารและการบริหารงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
005001   สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า                                                 1(1-0-2)
Information Services and Study Fundamentals
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                           
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศกลยุทธ์และทักษะการค้นคว้าสารสนเทศประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานวิชาการ การอ้างอิง และจริยธรรมในการใช้
005002   ศิลปวัฒนธรรม                                                                  3(3-0-6)
Art and Culture
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                             
ศึกษาลักษณะและโครงสร้างของสังคม ความหมาย คุณค่า ความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ศึกษารูปแบบของศาสนาและความเชื่อ รวมถึงแนวคิดของ คนไทยต่อเรื่องต่างๆ อันนำมาซึ่งการสร้างศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก
005003   อารยธรรม                                                                       3(3-0-6)
Civilization
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                     
ศึกษาพัฒนาการทางอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน  การถ่ายทอดและเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันส่งผลต่อสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมไทย

005006   จริยศาสตร์โลกทัศน์และการดำรงชีวิต                                         3(3-0-6)
Moral Vision and Life Style
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะ แนวทางและเป้าหมายของการดำเนินชีวิต ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ทัศนคติของปรัชญาเมธีตะวันออกและตะวันตกที่สำคัญบางท่าน เกณฑ์ตัดสินความดี คุณธรรม จริยธรรม คุณความดีและการกระทำความดี การวิเคราะห์ตรวจสอบความคิดและความเชื่อของตนด้วยเหตุผล การอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคม ความสำคัญของจารีตประเพณีและกฎหมายที่มีต่อการดำเนินชีวิต บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การเลือกการดำเนินชีวิตในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
005007   ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                                         1(0-2-4)
Study Skills and Self-development Skills
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การปรับตัวด้านการเรียน  การสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม การร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกับหมู่คณะ การพัฒนาจิตใจ การจัดการอารมณ์กับความเครียดอย่างถูกต้อง รวมทั้งรู้จักใช้ความคิด วิจารณญาณและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
005008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                      1(0-2-4 )
Physical Education for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                               
ความรู้และทักษะทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อความเข้มแข็งสมบูรณ์ของสุขภาพกายและจิตใจ กิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้าใจในกิจกรรมสันทนาการเพื่อมนุษยสัมพันธ์
005009   ภูมิปัญญาไทย                                                                   3(3-0-6)
Thai Folk Wisdom
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเภทของภูมิปัญญาไทย องค์ประกอบของการเกิดภูมิปัญญาไทย ปัจจัยสี่กับการดำรงชีพของคนในภูมิภาคต่างๆ คุณค่าการสืบสาน การเผยแพร่ การดำรงรักษา และการปรับใช้ภูมิปัญญาไทยในสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

005011   ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต                                                       3(3-0-6)
Philosophy for Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                               
ทฤษฎี แนวคิด หลักการและคุณประโยชน์ของปรัชญา การวิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นต่างๆ ในชีวิตและเหตุการณ์แวดล้อม การนำแนวคิดทางจริยธรรม ศีลธรรม และปรัชญาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
005012  ความเป็นพลเมือง                                                                3(3-0-6)
Citizenships
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                               
ศึกษาหลักการพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่นความเสมอภาค ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม หลักการเคารพสิทธิ เสรีภาพ กฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม และหลักความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
005013   ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                          3(3-0-6)
Information Literacy Skills
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                               
ศึกษาความหมายความสำคัญของการรู้สารสนเทศกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศการคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ เทคนิคการค้นและทักษะการค้นสารสนเทศการรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศการเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
006001   สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      3(3-0-6)
Society Economy Politics and Government in Democratic System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                       
ศึกษาพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะ โครงสร้างสถาบันทางสังคม ปัญหาทางสังคม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ลักษณะ โครงสร้าง รูปแบบ การพัฒนา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความหมายความสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

006002   กฎหมายเบื้องต้น                                                                3(3-0-6)
Introduction to Law
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                                                                               
ความหมาย บ่อเกิด ระบบและประเภทของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย ความสำคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม หลักกฎหมายในส่วนที่จำเป็นสำหรับประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่องต่อไป
006003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                       3(3-0-6)
Psychology for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
หลักการและข้อเท็จจริงจากงานวิจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พัฒนาการ การเจริญเติบโต พื้นฐานทางสรีรวิทยา พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยา เช่น การสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ อารมณ์ การจูงใจ บุคลิกภาพ ความทรงจำ เชาว์ปัญญา และกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม ที่เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจพฤติกรรม ทำนายพฤติกรรม ตลอดจนการนำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้มีความสุข
006004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม                                                3(3-0-6)
Business and Industrial Psychology
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                    
ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร และการทำงานในองค์กร ความเป็นมาของจิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์งาน การประเมินการทำงาน การคัดเลือกการจัดตำแหน่งงาน การจัดการอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน พฤติกรรมส่งเสริมการทำงานและการถ่วงงาน แนวความคิดที่สำคัญของจิตวิทยาและการนำจิตวิทยามาประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจ เช่น เจตคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความปลอดภัย การขัดแย้ง การคัดเลือกการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ที่ปัญหาสุขภาพอาจเกี่ยวข้องกับการทำงาน
006005   การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                               3(3-0-6)
Environmental and Natural Resources Management
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                    
ทฤษฎีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ประชากร ดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า พลังงาน ขยะและมลพิษ เป็นต้น ศึกษาผลกระทบ ปัญหา และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ แนวทางการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ISO 26000 (CSR)

006007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน                                             3(3-0-6)
Sufficient Economy and Community Business
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ความหมาย แนวคิด วิธีการและรูปแบบเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ
006010   การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                            3(3-0-6)
Personality Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                               
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติทักษะการพูด การเดิน การนั่ง กิริยาท่าทางต่างๆ และการแต่งกายที่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย
006011  ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ                                                       3(3-0-6)
Introduction to Business
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                 
แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสำคัญระหว่างหน้าที่ต่างๆ ของธุรกิจ โดยเน้นถึงบทบาทของแต่ละหน้าที่ต่างๆ และจริยธรรมของการประกอบธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
006013   การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                                      3(3-0-6)
Management and Entrepreneurship
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                                 
ศึกษาความหมาย บทบาทลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ ความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคลากรบริหารสำนักงาน แนวทางการประกอบธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนคุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี

006014   ธนบุรีศึกษา                                                                    1(2-0-4)
Thonburi Studies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ศึกษาประวัติความเป็นมาของกรุงธนบุรี จากอดีตถึงปัจจุบัน สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม ชุมชน อาชีพ ประวัติบุคคลสำคัญ พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การสถาปนากรุงธนบุรี สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนท้องถิ่นของตน สร้างความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทย และมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรี

006015   ไทยศึกษา                                                                      3(3-0-6)
Thai Studies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการชุมชนท้องถิ่น ลักษณะของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทย ขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนาและความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย
006016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6)
Environmental Management System (ISO 14001)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดและแนวทางการใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การแปลความหมายจากข้อกำหนด โครงสร้างของระบบเอกสาร การจัดทำเอกสารและการประเมินตนเอง การขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การสรุปรวบรวมสาเหตุและตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ตลอดจนการเสนอแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
006017   การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น                                                      3(3-0-6)
Local Studies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
  เรียนรู้เรื่องของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ในด้าน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญา การพัฒนาอาชีพ วัตถุดิบ และสินค้าของท้องถิ่น การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอย่างเหมาะสม

กลุ่มวิชาภาษา
007000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย                                                  3(3-0-6)
Communication Skills in Thai
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทย ความสำคัญของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังเพื่อจับใจความ การพูดในที่ประชุม การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อหาความรู้  ฝึกทักษะการเขียนรูปแบบต่างๆ เช่น ความเรียง การเขียนบันทึกข้อความ รายงานการประชุม จดหมายราชการ การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร
007006   ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ                                               3(2-2-5)
English for Presentations
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                                                             
ศึกษาคำศัพท์  สำนวน  รูปประโยคที่ใช้ในการนำเสนอ  พัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดเตรียมโครงเรื่องที่จะนำเสนอตามลำดับขั้นตอน ฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอข้อมูลจากภาพ กราฟ แผนภูมิ การนำเสนอในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ประกาศ แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ การตอบข้อซักถาม การอธิบายขยายความ รวมถึงศึกษาแหล่งข้อมูลและการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบเข้ามาช่วย  เช่น การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอตามชนิดของข้อมูล อีกทั้งมีความสอดคล้องกับการเข้าสู่อาเซียน AEC โดยเน้นการฝึกทักษะในการนำเสนอ
007010   ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                    3(2-2-5)
Japanese 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาญี่ปุ่นในด้านฟังพูดอ่านเขียนในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อนฝึกออกเสียงคำภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องฝึกบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อนฝึกการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ
007011   ภาษาญี่ปุ่น 2                                                                    3(2-2-5)
Japanese 2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการติดต่อและการสอบถามข้อมูล เป็นต้น ฝึกการอ่านออกเสียงรูปประโยคฝึกทักษะการฟังบทสนทนาซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงประสานกันฝึกการอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

007012 ภาษาจีน 1                                                                         3(2-2-5)
Chinese 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีนเพื่อให้เกิดเสียงอ่านตัวอักษรจีนตามระบบสัทศาสตร์จีน ฝึกการฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนเรียนรู้คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันและระบบไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกออกเสียงคำภาษาจีนให้ถูกต้องฝึกบทสนทนาภาษาจีนซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อนฝึกการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาจีนสั้นๆ
007013   ภาษาจีน 2                                                                       3(2-2-5)
Chinese 2
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นต่อจากภาษาจีน 1 ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการติดต่อและการสอบถามข้อมูลเป็นต้นฝึกการอ่านออกเสียงรูปประโยคฝึกทักษะการฟังบทสนทนาซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงประสานกัน ฝึกการอ่านและเข้าใจบทความภาษาจีนที่มีประโยคเชื่อมโยงประสานกัน เพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
007015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                                 3(2-2-5)
English for Everyday Life  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
การศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน เช่น การพูดทักทาย การแนะนำตัวเอง การพูดทางโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เนท การอ่านป้าย ฉลาก และข้อความต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อนการฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้องการบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว การอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบัน การเขียนข้อความอย่างง่าย โดยใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกการอ่านและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ
007016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                    3(2-2-5)
English for Communication
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                               
การศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การให้ขัอมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึกในบริบทที่หลากหลาย เช่น การซื้อของ การบอกทิศทาง และการบอกเวลา เป็นต้น การตีความและสรุปความในเรื่องที่สนทนาได้อย่างถูกต้อง การให้เหตุผลการอ่านเพื่อตีความและสรุปความ ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบรูปประโยค การฝึกเขียนความเรียงสั้นๆ
007017   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                                3(2-2-5)
Listening and Speaking English
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี
  ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟังและการพูด ศึกษาการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษและรูปแบบของภาษาที่ไม่ซับซ้อน เป็นประโยชน์สำหรับในการสนทนาในชีวิตจริง รวมทั้งฝึกทักษะทางด้านการพูด และการฟังในห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิค การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังข่าว และการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ
007018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                                            3(2-2-5)
Reading and Writing English
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                                                             
ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านระดับหนึ่งย่อหน้าได้แก่ การใช้พจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์  การเดาความหมายของคำศัพท์และดูจากส่วนประกอบของคำศัพท์ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ การอ่านบทความ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แล้วสามารถเขียนสรุปความคิดเห็นในระดับประโยคและระดับย่อหน้าได้ 
007019   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1                                                 3(2-2-5)
English for Careers 1
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                    
เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยค การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ การอ่านโฆษณา การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การสัมภาษณ์และคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพต่างๆ

007020   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ2                                                  3(2-2-5)
English for Careers 2
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                   
ศึกษาและพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ฝึกทักษะการอ่านบทความ วารสาร ตำรา และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการเรียนรู้โครงสร้างและคำศัพท์เพิ่มเติม การฟังและสรุปเรื่องที่ฟัง  การอ่านคู่มือในการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน การเชียนบันทึก การเขียนบทคัดย่อ การนำเสนอปากเปล่า และฝึกการติดต่อสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ
007021   ภาษาลาวเบื้องต้น                                                               3(2-2-5)
Laos for Beginners
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี           
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึกเขียน เขียนตามคำบอก และเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้น และการตอบคำถาม
007022   ภาษาเขมรเบื้องต้น                                                              3(2-2-5)
Cambodian for Beginners
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                    
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำ การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึกการเขียน เขียนตามคำบอกและเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้นและการตอบคำถาม
007023   ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                              3(2-2-5)
Burmese for Beginners
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                   
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาพม่า ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึกการเขียน เขียนตามคำบอกและเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้นและการตอบคำถาม

007024   ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                                                         3(2-2-5)
Bahasa for Beginners
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                                                                    
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาบาฮาซา ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึกการเขียน เขียนตามคำบอกและเขียนเป็นประโยค ฝึกอ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้นและการตอบคำถาม

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
008000   คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                3(3-0-6)
General Mathematics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ความรู้ระบบจำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ เมตริกซ์ เลขยกกำลังฟังก์ชั่นลอการิทึม เซต และตรรกศาสตร์เบื้องต้น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
008001    สถิติทั่วไป                                                                       3(3-0-6
General Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                              
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย
008002   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                                  3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                                                             
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ การดำรงชีวิต พลังงานทดแทน ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน และผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

008003   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                               3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                                                              
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุมคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
008007   การคิดและการตัดสินใจ                                                         3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี                                                                             
ศึกษาหลักการ และกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูล โดยใช้หลักการให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจใช้ข้อมูลแก้ปัญหา และมีการประยุกต์ใช้หลักการคิดสำหรับการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
201101   หลักการตลาด                                                                    3(3-0-6)
Principle of Marketing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาดศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการแบ่งส่วนการตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
201102   เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                            3(3-0-6)
Microeconomics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า และประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดประเภทต่างๆ

201103   การบัญชีการเงิน                                                                 3(2-2-5)
Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ และงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินสดย่อย และระบบใบสำคัญ
202104   เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                            3(3-0-6)
Macroeconomics
วิชาบังคับก่อน : 201102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน ดอกเบี้ย ระดับราคาการจ้างงาน อัตราแลกเปลี่ยน การใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อควบคุมเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
202105   หลักการบริหาร                                                                  3(3-0-6)
Principle of Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดหลักการและหน้าที่สำคัญทางการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยนำการวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม           ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ โดยคำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล
202106   กฎหมายธุรกิจ                                                                   3(3-0-6)
Business Law
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน หนี้และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ ประกอบด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ค้ำประกัน จำนอง จำนำตัวแทนนายหน้า           ตั๋วเงิน รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

202107   การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ                                             3(3-0-6)
Production and Operations Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพยากรณ์  การวางแผนงาน การตัดสินใจเพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเภทของกระบวนการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการสินค้าคงคลังการใช้เทคนิคข่ายงาน PERT CPM การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
202111   การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ                                3(2-2-5)
Applied Business Programing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการข้อมูลในขั้นสูงที่ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหารงานในองค์กร
203112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                     3(3-0-6)
Human Resources Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการจัดหน่วยงาน การวางแผนงานสรรหาบรรจุพัฒนา ธำรง รักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมทั้งการออกแบบสวัสดิการ การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารแรงงานสัมพันธ์
203113   การเงินธุรกิจ                                                                     3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่อน : 201103 การบัญชีการเงิน
ศึกษาการจัดการกิจกรรมทางการเงินและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน ทั้งในด้านการจัดหาและการจัดสรรเงินทุนธุรกิจ ตลอดจนเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลทางการเงิน
203114   การภาษีอากร                                                                    3(3-0-6)
Taxation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ                ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
204115   การจัดการกลยุทธ์                                                               3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการจัดการกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผน
กลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
251201   การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                                                     3(2-2-5)
Introduction to Programming
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้าง กฎเกณฑ์ ขั้นตอน ของการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ตัวแปร นิพจน์ และการดำเนินการ คำสั่งควบคุมการทำงาน โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรม
251202   เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ                                      3(2-2-5)
Hardware and System Software Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าที่และการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ การติดตั้งประกอบชิ้นส่วน  เทคนิคการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ และหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ระบบ
251204    คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการสื่อสารทางการตลาด                          3(2-2-5)
Computer Graphics for marketing communications
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบงานด้านกราฟิกส์ หลักการพัฒนางานด้านกราฟิกส์ เทคนิคการสร้างงานด้านกราฟิกส์
2 มิติ และ 3 มิติ การประยุกต์ และสร้างการรับรู้ทางการตลาด
252201   เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                           3(3-0-6)
Computer Networks
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251202 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย มาตรฐานแบบจำลองโอเอสไอ โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ การจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงของเครือข่าย
252202   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                                     3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ คุณสมบัติหลายรูปแบบ วิธีนำคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ วิธีเชื่อมต่อฐานข้อมูล วิธีจัดการความผิดปกติของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และวิธีประยุกต์ในงานธุรกิจ
252203   การปฏิบัติงานด้านแอนิเมชัน                                                   3(2-2-5)
Practices in Animation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251204 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการสื่อสารทางการตลาด
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแอนิเมชัน เทคโนโลยีแอนิเมชัน หลักการออกแบบแอนิเมชัน เครื่องมือโปรแกรมด้านแอนิเมชัน การสร้างแอนิเมชัน และการประยุกต์
252206   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                                                3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ การแปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
253201   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                             3(2-2-5)
Multimedia Technology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251204 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการสื่อสารทางการตลาด
องค์ประกอบมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การสร้างมัลติมีเดีย เช่น การวางแผน ออกแบบ ตัดต่อ บันทึกสื่อนำเสนอ เครื่องมือโปรแกรมด้านการสร้างมัลติมีเดีย และการประยุกต์


253204   ระบบฐานข้อมูล                                                                 3(2-2-5)
Database System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสำคัญของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล การดูแลระบบฐานข้อมูล ทฤษฎีเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล
253205   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                               3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204 ระบบฐานข้อมูล
องค์ประกอบของระบบ แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ แผนภาพแสดงแบบจำลอง เอกสารความต้องการ การออกแบบระบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ การนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
253210   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                                                       3(2-2-5)
Web Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ภาษามาตรฐานของเว็บ และเทคโนโลยีเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมฝั่งลูกข่าย ฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล
254209   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                3(3-0-6)
Management Information Systems
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน องค์การและจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
254211   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                                              3(3-0-6)
Information System Security
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 252201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์       
ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบตัวตนในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการและการบริการด้านความมั่นคง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
254212   โครงงานพิเศษ 1                                                                1(0-3-6)
Special Project 1
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย   
ใช้ความรู้รวบยอดจากที่ได้เรียนมา และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ออกแบบ จัดสร้างต้นแบบระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสื่อมัลติมีเดีย  เช่น แผนภาพจำลองระบบ
สตอรี่บอร์ด ออกแบบส่วนรับข้อมูล ส่วนแสดงผล ออกแบบฐานข้อมูล จัดทำเอกสารและนำเสนอ
254213   โครงงานพิเศษ 2                                                                2(0-6-12)
Special Project 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 254212 โครงงานพิเศษ 1
โครงงานปฏิบัติเพื่อการสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสื่อมัลติมีเดียของระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ในโครงงานพิเศษ 1 โดยต้องมีการนำเสนอ และจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
254302   การวิจัยเบื้องต้น                                                                 3(2-2-5)
Introduction to Research Metrology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายการวิจัย ขอบเขต ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติสำหรับงานวิจัย การสรุป การนำเสนอ และอภิปรายผล
254303   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                          3(3-0-6)
Electronic Commerce
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด วิธีการ และรูปแบบทำธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการตลาด การโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 254305   การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     3(3-0-6)
Information Technology Project Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำข้อเสนอโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้การบริหารคุณภาพโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การนำเสนอโครงการ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการ
254306   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                                             3(3-0-6)
Object Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 252202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ วงจรชีวิตการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ การออกแบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language) Use Case Diagram, Use Case Description, Class Diagram, Collaboration Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram and State Chart
254307   การเขียนโปรแกรมวิชวล                                                        3(2-2-5)
Visual Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หลักการเขียนโปรแกรมวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน คำสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาวิชวลสำหรับการพัฒนาโปรแกรม
254308   หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                            3(3-0-6)
Special Topics in Business Computer
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจในปัจจุบัน
254309   การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง                                                     3(2-2-5)
Advanced Database Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204  ระบบฐานข้อมูล
การประยุกต์ใช้คำสั่งเอสคิวแอล การสร้างทริกเกอร์ การสร้างสตอร์โพรซิเดอร์ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การสำเนาฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย

254311   โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                                                    3(2-2-5)
Applied Programming in Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้คำสั่งแมโครกับงานธุรกิจ ฟังก์ชันขั้นสูงต่างๆ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายนอก การสร้างกราฟเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์เงื่อนไขทางธุรกิจ
254315   การพัฒนาและออกแบบรายงานทางธุรกิจ                                    3(2-2-5)
Business Report Development and Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204  ระบบฐานข้อมูล
การออกแบบรายงาน ส่วนประกอบและลักษณะต่างๆ ของรายงาน ความสำคัญ ประโยชน์ของรายงาน รูปแบบรายงานทางธุรกิจ หลักการพัฒนาโปรแกรม การจัดเตรียมข้อมูล และการสร้างรายงาน
254317   เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                                 1(0-40-0)
Preparation before Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน : สำหรับนักศึกษา 4 ปี ชั้นปีที่ 3
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จะมีการอบรมเรื่อง ความรู้ทางวิชาการความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคมการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ การเลือกงานและสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตการเขียนใบสมัคร การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การนำเสนอโครงการหรือผลงานวิชาการ ความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
254318   สหกิจศึกษา                                                                      6(0-540-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 254317 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
การจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา มีการประเมินผลและการรับรองการปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 254319   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่                                     3(2-2-5)
Mobile Application Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือและอุปกรณ์พกพา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมโทรศัพท์มือถือ แนะนำแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือที่สำคัญและภาษาที่ใช้กับแต่ละแพลตฟอร์ม การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือและบนอุปกรณ์พกพา การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ การจัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
254320 เหมืองข้อมูล                                                                         3(2-2-5)
Data Mining
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204  ระบบฐานข้อมูล
ความสำคัญและประโยชน์ของเหมืองข้อมูล ความสัมพันธ์กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ หลักการเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลต่างๆ เช่น Decision Tree, Neural Network, Data Clustering
ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9