ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา        
“ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีคุณธรรมนำสู่สังคม”
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ทางด้าน
ธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน และสู้งาน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในด้าน
คอมพิวเตอร์และหลักการทางด้านธุรกิจ
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้
สามารถทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
4.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นที่
ยอมรับในองค์กรภาครัฐ และเอกชน

วิสัยทัศน์      
1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อเป็นผู้นำและสนองความต้องการของสังคม
2. ยึดมั่นอยู่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ บนพื้นฐานของการศึกษา
4. ค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมต่อเนื่องไป

พันธกิจ        
       1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ ตลอดทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถชั้นสูงที่จะคิดค้น เลือกใช้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างชาญฉลาด เหมาะสมกับวิชาชีพในสภาวะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและมีการแข่งขันสูง 
    2. เป็นสถาบันแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดทั้งการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมให้แข็งแกร่ง และยั่งยืน
       3. เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและเป็นที่พึ่งด้านวิชาการและเป็นที่พึ่งด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความสอดคล้อง และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสังคม และชุมชน
     4. สร้างค่านิยมที่ดีงามแก่นักศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้รู้จัก พัฒนามาตรฐานการอนุรักษ์ เพิ่มพูน ส่งเสริม และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติให้คงอยู่คู่ความเป็นไทย

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9