รายละเอียดของหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ   : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ   : B.B.A. (Business Computer)

        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
      ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9