รายละเอียดของหลักสูตร

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล
หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (TQF:HEd) 

ชื่่อหลัักสููตร
ภาษาไทย :     หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล
ภาษาอัังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Computer


ชื่่อปริิญญาและชื่่อสาขาวิิชา
         ภาษาไทย ชื่่อเต็็ม :     บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต

           ชื่่อย่่อ :     บธ.บ.
ภาษาอัังกฤษ ชื่่อเต็็ม : Bachelor of Business Administration
                  ชื่่อย่่อ : B.B.A

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต


ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9