ศึกษาดูงาน IT Contest '2018

IT Contest '2018


“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ รวมถึงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสม บ่มเพาะ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของประเทศ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
ภายในการจัดงานจะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม คือ
1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Software Contest: NSC 2018) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะพบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยม ในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โปรแกรมนับจำนวนคน Internet of Things การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย
2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)
สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ พิสิกส์พลังงานและดาราศาสตร์ เคมี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์พืช วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา
3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2018)
โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันเพื่อค้นหา สุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ Smart Farm และ Smart Factory และสอดรับกับแนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าไปส่งเสริมภาคธุรกิจทางเขตพื้นที่เศรษฐกิจทางภาคตะวันออก EECI ของรัฐบาล
4. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดผลงานจากทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้น สู่การนำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งในด้านความคิด มุมมอง และจิตอาสา ให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม Unknown

ผู้ประกาศข่าว0 comments:

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9